tniginig-n-Shake; tremble: oscillation. Tinda-n-Notions; anything that is sold; Ipaliwanag kung bakit itinuturing ang pamilya bilang isang pundasyon ng ating lipunan at bansa? 331 supolant-supplant. I ullock-n-Bulo. 39 Salamin sa mnata, n Eyeglasses; spectacles. loob. Coaxing-n Pag lalayaw; pag -aalindog; Pakamasdan-n-Look, observation; inquiry; review; revision; examination; mnad vertanee; inadlvertancy; lassitude; Tastas-n-Rip. Thrall-n Alipin; pagkaalipin. katalinuhan. Palikid it Ball of string. Rank-n-Lagay: kalagayan;- dankal. consolidate, unite. Ilang kilometro ang hangganan ng Pilipinas sa bansang Taiwan? Naghahalal sa katungkulan-ii-Elect; the Marten-n- Martin ez Linisin ng walis-v-To bruish;- sweep). Ano ang tawag sa pagmimisyon na ginawa noon? Adjuration. Corn-n Mais. magkaloob; maghigay, Maglahad ng mahalagang impormasyon tungkol sa bansang England batay sa aspekto? Ano ang ambag ng Tsino sa larangan ng astronomiya? chink flaw. L: ulb v Maimaga: luilake. Carlota-n-Chiarlotte. squea - Unfit-a Di bagay; walang kaya. katin ang lalim ng tubig. Idolatry n-Pagsasamba sa anito Remnoval-v-Pagpaalis; paglipat. 93 laktassuka-namseo:ls inaiseous. tugan; may kaya, Chirp-n-Siap. Ascend-v-Tumaas; umakyait; pumianIfik; Salakuban -n-Leather bag or pouch - Faculty-n Kapangyarihian: karunungan Divinity-n-Bathala; Dios. Refractory-a-Baliktad. Ahi inter. Konowa-a-False; apparent; (leceitful; Hoobble-v-Humningkod. NakaliliwanagY-a Luminous; lumyinary;' Sino ang unang dayuhang Europeo na nakarating sa pilipinas? Garland n Koronang bulakiak. Electric-a-Nauukol sa lintik. or filthy. 215 Paano mo mapapahalagahan ang mga sinaunang kasangkapan at gusali sa pamayanan? TLinab-a G'reasy. Utasin-v-'Fo finish; terminate; end; conclude; close bring to an end. sunlit, headland, upshot;- pinnacle. words ai-gument in whiich b~ad wvor(1s Furnace it Apuytin. Frown-n-Sibangot. Dis approve v-Hnag ipalhintulot pintasin; tumrangi. Mabutia-Good: wholesome: suitable; Circuniscribe v Kulungin:, paligirin ng Kundol-n-Citron. Vomitive-a-Makasusuka. Arc) use-v-Snlsulau bubayin; hanun in. Scerimage n-Laban; basagulo; talo. lImipolite-a Waking galang tamnpalasain, Page  249 Prostitute-v Magputa; mnagpaltutot. Benditahin-v-To consecrate. Peel n Balat upak. Stride n-Hakbang. Cremnate vSunu-in ng- bangkay. AdIvanitageousa,- Pakikiinabani-ani; niakikinabang. Cog -Hib-o; Ngipin ng guiloug. Alimndutr~~uimn v To care~ss; pet fondle; humnor wheedle- coax; jollify. Pakatinain-v-To dye. Mabilogy aug, katawan-a-Pltimp; plumbt. of a ledderBaka-n-Cow; kinie. Ibalik-v-To return; restore; devolve. Prosperity-n Kaginhawahan; galing; kagalingan. Lasunin-v-To poison; envenom. KA R Kudkuran nt-Grater; scraper. Enforcement-n Pagpilit. I 4 blunder; fault slip injustice. G~isingin-r-To wake; awaken;'- weaken, Momentarily-a'hv-Sa b awat isang (bali. S~pot-n Shroud, Winding sheet. Ano ang hindi magandang katangian ni Venus? Pintasin-v-ro find fault criticize; carp; Cobweb-,n-Bahay gagamnba. kailutpaan homliness homneliness. Irrelevant-a Di bagay 6' di akma. Lantern-n-Parol. Possible n-Mangyayari. Rotundity Rotundness n-K abilugan. sa isanz katipunan. Galit na bigla n-Anger; rage; passion. mnaginoo mahal. Croak n Alitiit langitn~it. warn. Maluag anc, lob-a-Free hearted; generous; caIlm; free; good natured Makabuluhan kaya ang kanilang pakikipagkapwa bakit? Palaloca-Proud; haughty; supercilious; Generosity-n-Kagandahan nk loob;, kabutihan nk loob; kamahalan. Esteemi-v-Galan~kin. or petition. lewdlness. Select a-Hitang; malinamnam. Ipagpalagay-v-To suppose. Kalahok-n-Ingredient; mixture; coin- Kalawit-n- Hook~. Amalgamation nAng paghialalo nang. Worker-n-Mangagawa, ang gu mawa. Effilgy-n-Larawan. Page  328 Surreptitious-a Niyaring palihim-. 2 4 7 1-conj if Bakit mahirap mamuhay sa rehiyon ng Sahara? Stagger-n-Giray - P1angsurong-n-Sh~ovel spade. Nagi-inter.-Meanin~g disgust. Suspensory v-Nakabitin. Fogy nt Tawong mapurol aug isip. Behead-v-P ugutin ang ulo; magpugot,. Support-?.-An 11 loni ai)luyaT; ulngan; Disorder vGuluhin; sirain ang ayos. Noble n-'Ta-ong dakila. Flush n Apaw;, parnur nua'Dg- MUkha. 176 blowse-blouse. Lutasin-v-To terminate:, finish: conidlude close; end; dispatch; dispose of. Anong uri ng hayop ang dugong ilarawan ito? tanging. mapulot. K. biglaan n-Speed; quiickness; proimptitude; rapidity prompltness; activity; Nagtut-uro-n-Teacher; educator. Kosinero n Cook. Alin sa mga pahayag ang isa sa mga indikasyon na ang tao ay likas na panlipunang nilalang? sa lupa, Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. Able-a Makaya, sainay: may kaya; mutalino; miarunong bihiasa. Mlahusay-atSound; healthy; wholesomtre; Fable-v-Magkuento magsalita Dkg kasinn tai AMitkka i. surprise. niga tabi ng sasakyang panlaban. (3ayak aPreperativye; providefit, orna Pootin-v-To irritate; provoke; disgust; miiindi PorteMOnnaie-n-l alagyan nk salapi. Ito ay kailangang nasa estado ng pagiging lingua franca at nararapat na sumailalim sa pagkilala ng batas. Provocation-n Dahilan katowirani sul.sol. puniit nk danmit. Nati- hindi-v To refuse. coniceivab~le. Dusk n Orasion. by Tuntunigan n Objective; place that one & p. p.-Ipinainog; hinabi. Huntress-n Mangangaso (balm yi). Suliap n Glance; peep; gaze; glimpse; Fleece-n-Manekags; daya~in. register. Sakdal -a Full; replete; complete. M~aluag-a \Vide: diffuse- ample open; Takalin muli-v-To remeasure. Sugal-n Gamie; gamibling: card-playinlg. Huminto-v-To stop; halt; desist rest; In old Filipino houses, the traditional media-agwa was a scallop-bordered cloth. Mapalitan-a-Chiangeable. Pagan-n- Aug ayaw surnampalatava sa consider; contemplate; reflect; togitate con; deem; reason. Cautious-a- Dal; muaingat mapaginas~i: lirresistible-a-Di makakalaban. Paano Nakuha Ni Lenin Ang Pagtitiwala Ng Mga Tao Sa Russia? Fiseless-a-Di ginagainit walang kabnluhan: walang kalbulugan. Paikpikin-v- o press; ti ghten;, make solid tamp. bewail. Bukod tanlgi a-Distict; particuilar-. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Magbigay salarv-To cri inmate; accuse; Kulungin-r-To shut uip; peii tips lock uip; M.,oani v Hum alinghing. long- patotohanin, Sisfd-n-Dive: immersion; dip; plunge. Pag ulit n- Reiteration; repetition. Patibong, na panghuli n& (aga-n-llnt. Extreme nt- Dub:; kaduluhan katapusan. parang ao; nguni,t, kung ang susunod ay Id ay wiwikain ng parang U. with the tail of the pagi. dispatch. Near a Kalapit: kasiping. Sine cure n Katungkulan na walang oaIrainting gawa. idiom; dialect. ka-mnit; karntani; magkaroon andukha; Sinelas-n-SIippers. Crocify-v.1pako sa krus. erage. lHifit-n-Suck; s-moke. Paano nakakaapekto sa ating bansa ang pagkakaroon ng vulnerability assessment? pangsurong. Component-n-Baliagi. USA Where upon-adv. Recipient a Matataungapin. kamitani. Trencher-n Taga; hukay. Ostentations a Ilambog. naknsisira. Incidental-a-Kakaunti ang ialaga. Lampas-n-Excess surplus; remainder; disappear. Contravene v- Lumabafn; sumnalangsang; N a~ iiinainalon-a-Wavy: undulatory. G ul p n Aug nilamion; anomang bagay na very ignorant. Itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabihasnang egyptian na tinawag ding bagong kaharian? Secuirity-n-Katibayan; kapanatagan; kasiguruhan - Sabatic-a Nauukol sa, lingo. Pina buhatan-n-Cause; occasion. Burgess e a Hukomn sa naylon. affray. Al'alulan-'c-To contain; hold; hiave; comprise- be hield. Tray n Bandeja Viage-n-Voyage; passage; jonrney; excursion. Ruler n eglador. S~elf a-Sarili. kapari s. Paglal aebay n-Travel; travelllitig;journey;, Sinapete it Anchor. Page  343 Tmbrue-v-Ibadbad 6) tigniakin naing Displacemient n-Pagbabn~go n& lugar. Page  196 Emil-n-Emilio. Caution v Umabala, magbigay alarn. excursion; journey. Lango-a-Drunk; intoxicated; inebriated. Tlhs sa nu~atovwid-a 1\rung; illicit; Ito ay matatagpuan sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean? Question n Tanong. walantg lan-a..Matter n Sakit sustancia; kaukulan; Measuremlleit a Kasuk,'itan; sukat: takal Report-n-Balita; putok; alan repor; bulongbuflongan kalatog' sabisabi,Report v-Magbigay, alain; nmag balita., Cake-n-Mamon; bara. babasagin; mahina. Debauchery-n- Paglalasing pagkabubok. Languid-a Mahina: malata; pavat. Comprehension-n-Pang i-ntiunli (lunong., Parental-a-. Incontrovertible a Di magkakaila, totoo; Assistance-n-Amnpon; tulongr abulov; Interline-r Sumntulat sa )paitan nang Mis directioln n-Pagttuturo nang h3indi Frank v-lpidala aug sulat na walang Stripe v Gubitin. inpressive aMabigat formal. MAasalubong-v-To encounter; mneet: join; Inestimable-a-Lubhang mahalaga. Frantic-a Raliw- galit, na galit; ulol: Treason-n Kasukfahan kataksilIan: kaIiluhan:I pagtatalikod sa sariling bandila. D i nawiwibii-a-UnDf'avorable. Scurfyv-v-Unialis na niadali; tuniakibo. Flood n-Raha- apaw. Mnise n-Balay ng pastor. Seven it Pito. Anaconda it Sawmi. Lord v Mamahala k n Large slice. Kasia-a Sufficient; ap~t; fit; proper; Fiendish-a Parang demonio, nauukol sa Bare-v-Alisin ang takip; maghubo; maghubad. — G'isi n-Smiall piece; fragment, tear. sea-coast; sea side, Mlatili-v-To choose- buy; pu rc-hmase; karilagan; kaginoohian. Carpet n-Kayotig niakapal na nakalata- sa sahIlig. tuktok. Imot-n Economy; frugality. Ano ang tawag sa lungsod estado kung saan hango ang salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya politika at politiko? hanga Commiodity n -Kalakal. buhay. puo st, apat-: 144 Proporti onal-a-Masiya- matamitt- man. Entrap- ll Hullihin; bilagin. Favor-v Tumankilik: umampon: tuimulong; abuluiyan; amponin; imukha; Revulsion-n- Kasuiklaman. Pista n:Feast banquet: holiday. 1-h-bound-_vUmnudlot lumukso Maghubo-v To denude; undress; doff. Direc-tress n lBabaying martmong mamahiala. Oration-nt Sermon; luhog; panalangin. R-dl v-v MaI~gtipon. loob. erosity. Solemn-a Pormal.- dakila; magalang. Magpalal —To reinember; recordl; M. a asing layo-Of an equal distance. Preparative n Gayak handa. Mura aug, halaga a-Cheap;- valueless;, Mlatagpuan-a-'l o find (letect; meet' encounter, discover, hit on. Sat. lumipol; patayin. Wreck-n Pagkasira;, kaisiraan. Bakam-n Groove: hiack: mortise. Banker-n-Ang may ani ng bangko Itaob v-To overbalance; put face down; Half-n Kalahati. ial kabaynran. Gurlis n-Scratch. Pagtagupak-n-Slap;sound;madebya slap. binaiibag. Popedom n Katungkulan nk papa. galak. Lid n Tunntong; talob; takip: panakip. Acri(ta MaIpait naasimn; naninigid. plain. Paano maisasabuhay ng ibang Pilipino ang aral na ito? Septuple a Makaipitong duble. Busy-v-Sumlyipag: ina-haplit. Incorporation-n-Pagpipisan n1g maniga Browbeat-v-Takutin aug. kapowa sa stalita.amaiig. Nlagcompisal-v-To confess. Menstruatev-c MainanalionMenstruation-nt Parnamanahion. Transcript-n Salin. Tuesday -n-Martes. tre~atise (locument maxim' abstract;, 200 Brief a Maikli. telling, of the truth: compiIarisonl of dewy. Celebrate-v-Magdiwang, ipagpista, muagfiesta. Seat~v Umuipo. Mapasok-v-To enter; go in. Maganit-a-Tough; glutinous. Cushion-n-Upuan na malanib6t. Pagmumnultiplicar n-Multiplication. Weapon-n Kasangkapan nk sundalo; kasangkiapang panlaban. '1 inaan-n-Dye shop; place of dlyeing. Answerable a-M4asasagutin, inakasastagot. Martyr n lMartir. Kapaiiganakanun-Nati vi ty birthi. Sulat k- sama sa testaniento 6' huling contradictioi-irefutation contrariness, Trickisli-a-Mapagdaraya. parusa. Hiramin-n-Iro, borrow; loan; tax. Phiysiognomny-n-Hitsura, nmukha. nanukol sa Re dress v Magbihils bihlising mluli. 159 Salitain v To speak; talk; reason; harangue: narrate: say: tell; relate, intelligence; knowledge; skill: ability: friendship. Fxactitude-n IKatowiran. Alquetrain aTar; pitch. Meditatev Vlag wariwari mrnacyr gna itory. set aside keep for. Inotinot-adv.-Gently; softly; little by May kasalanan a Culprit delinquent. yat; kahi naan; kapayatang. Ito ang epekto ng pag-unlad ng makabagong agham at rebolusyon sa iba’t ibang panig ng mundo, Ito ang ginagamit ng magkasama kapag magkaiba ang kanilang katutubong wika, Ito ang hanging nakakaapekto sa mga bansa. Mapang agad-a-Quick; early. Savior-n-Dios, Bathala; aug may kapal, Pumayag v-'To concede; permit: allow; Dunialagang-vi-To thin; rarifv. Compound n Halo; lahok. sa, bubo- a-Vitreous. 1Phrenologv-n-Kf(artununan tung-kol sa Pimple-n Butfig. tapang~ katampapalasan an. Several a Eang. Cull-v-lwaksi, ihiwalay. Takbo n-Run. Lataik ng alak-n-Lee. Condolev-.N-Maaw~ain: habagrin. Cholera morbus n olera morlho; colerin, Bakit mahalagang bumuo ng magandang ugnayan sa pamilya? Pumnisan v-To join; congrekate, meet; scuffl~e; romping; quarrel; perturbation; overthrow; noise; fight. halong dugo. Listahin v-TIo list; schedule, invoiCe; ayaw nuigtrabajo. Page  84 Rascal-n-Tawouig masama; saragate. angel. Mga kasanayan na dapat nating taglayin upang manalo sa mga lead up games? I'fack~n-Pakong aspili. Dapit-n The acompanying from, one hina ang lobo Hero-n Tawong bayani; tawong mata Prnabing nCurtain: covering; awning. Kennel-n-Kubo in~ aso, confine; restrain; pare; clip. Hanguin-v-To extract; ta e out; take information; report. Ihinang-v-To solder; mend with solder. pund ar, I magination-w-Guniguni: kuro; dilidli. Marinumuhunan a-Capitalist. Page  333 homely; ugly; bad; depraved; licentious sordid; rude; imprudent: unbecoming; malicious; dirty, dishonest; TIcontinency n-Kalibugan; kabiglaan. Hinder a-Likod. guntuagawa ug libro. Mga naobserbahang kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Unano-n Dwarf. prudent judicious wise known61g; B-roach n Aspile; kasangkapang mato li, - unfit; unDjust; unseemly1)i iiasasalang a Untouched; numingled; Northeast n Habagat. Patalim-n-Steel., cutting edge. healable. Thigh-n-Pigi; hita. Tawag sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Nit-n-lt!og ng lwanip. Patricide-n-An g namnatay sa ama. Ulitulit. burden; guarantee. Vis a vis-n Visavis. Till v-Magsaka. Saka adv.-After; afterwards, next. Baptism-n Pagbibinyag, pagkabinyag. pagkakaugponig kauikulan. Commerce n-Pan~angzalakal. Anianang sarili-n-Fortune; property; Corn l~)ression-n- Pagpa pai kp~ik. Evitable-a-Maiilagan. Alee-adv. Giray n-Wabble; affected air or gait. Miniatory a Maabala. Polite a Magalang; mahinahon; masuvo, Mga batayang impormasyon tungkol sa komunidad? Pagtitina-n-The act- cf dyeing. Denounce v Magdentincia; i pagl1a it; D()L 214 ~~DOV '231 Libertv-n-,alavaan:- timiawa, palhintulot. Teorya tungkol sa unti unting paggalaw ng mga kalupaan mula sa Supercontinent, Teoryang nagpapaliwanag sa paggalaw ng mga kalupaan, Teoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa pagputok ng mga bulkan, Teoryang tumutukoy sa mga tipak ng lupa sa ilalim ng katubigan na nakakabit sa mga kontinente. Sigwia n Storm; tempest. Decamp v Tumakas; umalis. Egotism-n-Kariputanl kasakiman; karamutan; kapalaluan. Cragg,,y a Mabato; hindi patag. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. binylagan. Carbon-nt Coal; charcoal. Rascal-a-Masama hamak: taksil. Gravel-n-Buhan~in na, magaspang. Glairy-a-Nauukol sa, puti ng~ itbog Ano ang pagkakakilanlan ng bansang South Korea? Magalingin-v-To respect: appreciate; Isa sa mga lugar na pinamunuan ni Heneral Vicente? permit. Ascension Pagaayat pagaalion. gloominess; coolness toward a friend. Dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol? Htalumigigm-a-Darp; humid; moist. Douation-to-Bigay caloob ambag. Sensuality-n- Kabilugan. Soldiery-a-Pagsusundalo. Enquiry —n-Tanong Aloft-adv.-Sa itaas. T'langalin-vi1 o discon nest take to Pale n Tulos; hanga; bakod. Sitaw-n-Beans. Rily-a-Malabo. Ob ique-v-Ipahalang; ihapay. 124 Contribut — v Ml-g,-imb~ag;t-nmarnbac,;umabullov. Conjoin-v Igawgaw; ihalo:- ilakip; isarna. place of sleeping. Loteria-n-Lottery. partnership; corporation. Potential-a Nauukol sa. S-anctif v-v Sambahin inay sa P. Dios. Disciplinarian a Nauukol sa pagtupad 6 Codicil-n-Suilat na kasarna sa testaI7 men to. : carriage: transportation.I transporting. loose; dissolute, rude; insolent. Orbed-a-Mabilog. Thee pro.-Moiyo. Whist-a-Tahimik; walang kibo. Folio-n-Dahlon ng- libro. Locution n-Salita: pangunkusap. Nakaladkad; palakad. Mininumn-n Kaun~ltiuntian. Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay Explosive \(ci-Ainomaiig bag ray na iiadaling ptuputok. Magitlahin-a-Timid; fearful; skittlish. miultitude; (creation. ever, anyone; someone: each; every supercede;, stop. Inchoate a Bago. Kinukulungan-n-Place where anything Clog-v-Abalahin. Dapat isumu Ong- aAccusable; blAamable. Talipes n-Kapilayau no; paa.' Palisade v Magbakod nk tubos na malaki. Table spoon n Cuchara \VIantion-a-Malaya; pagayangayon. Bakit mahalaga ang pag unlad ng isang pamayanan? Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish;, Partnership n Sarnialan. C(anter -v Tumakbo. Sideral idereal aNaniukol sa, bituin. Bilog-a-Circular: round; wLole; total; Exchangeable a- Makapapalit. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. Lumnibis-ii-To descend, let or go (lown;tllow Gayon nawa-Amien. Liveliness-n-Kalikmilhan: sigia; liksi. Ibabai-v-To lower, put down. Cartridge n-Cartucho; punlo. concubine. Page  142 Gala-n-Piging; pista. l1pnh ay ag MUli V-To republish; reannounce. Pumnagpagv-To shake; flop., -6 -120 pi-osa-ahcess aibs-cess.-palihiin-d isort-dIistort. standing; sheathe; interior. Comediani-n-Kutiediante. Kayabangan nk sajia-n-Tlhickness of noisy; be boisterous. Congestion-n-Pagsani sam; pagiipon. Hlabitable-a-Gawi; matitirahan. Pasiglahin-ieTo vivify; incite; excite, lDaniel n-IDaniel; Dan. kasin ang dila. gasaan. 'Litanv-n-Dasal- litania. Right stage ay gamit ng wika sa anong sitwasyon? Arcadle-n-Mga arcong nakas unossunod. Palm Sunday n Lingo de ramos. Third n Ikatlo ang, ikatlong bahiagi. Resent v Tampuhin; tunuampo; inagalit. Calyx-n-Manga dahon sa labas no bulaklak. Tendril-u Lipay. Kalendario-n Calender. Mairnot-a-Close: chary. away; lessen. Rush n Kabiglaan Satiation Satiety-n-Kabusugan kahuyaan; pagkasiya. Pani ala-n-Belief credence credit spiritedl. Prostrationl n lPagtitih~aya; kalungkut an; Fig n Higo. go shopping; prefer, Pernn n Balat. Page  119 H-ere to- Here into-adv,.- Haugaug ngayouiHfeight-it-Tayog mataas. Adversary-n, Kalaban; katalo. IlOIni w i tied-a-Mahlab aangl lininiga; ima Pangkat ng tao na dumating sa Pilipinas na mas mahusay ang kalinangan. ileligence; vigorous,. -Yamang; bagkus. Exempt-v-Malaya- - laya. Var et qt-Tawong hatniak at bastos. M1apagpasiya-a- Abstinent. Warranty-n Kasuintan; pan,;~ako. Prolongation n-Kaluatan, katagalan; pagtatagal: paglilluat. Halagn-Cost; price; charge; value; Pillage-n Panduduit. Nagisincga-Awake, watchful lively. SAL Caterpillar n Uod, higad.Catfis-h n Kanduli. Safe-keeping-n-Pagiiingat.Safety-n-Katiwasayaui kahusayan; kawalan ng paii~auibSag v-Humubog; bumaluktot. Cell-n-Hadlang; butas. Caramel-n Caramelitos. Conde(sceen'sioni-n-Pagbibigay boob \Vitlow-n-Pamamaga ng) inga, daliri. LAT commo11dious: f ree. katamnanan, pananialig. Parangalin vTo extol; exalt; elevate; imanduit. rump; posteriors. Cool-v-MVag~palamnig lun-tamnig. Kadalasan n-Frequence, frequency. Yav ainang-j),rep). ka:lalian ktnlubyaan. Tadyang it Rib. investigate; perforate; penetrate; Variableness-Variability-n Kaibhan. Stelliform-a Hitsurang bituin. lower-; niake worthless. Lun itn-Frequence; f req uency. Fit a Bagay; ayos; dapat; akma, kasia; Tricky-a-Mapagdaraya. 534 Likes, 9 Comments - University of Rochester (@urochester) on Instagram: “Rochester graduate Emma Chang ’20 is a classically trained musician. Incommodious-a Kulang. Chamneleon n Butiki, Recognizable-a Makikilala. inoc Tag' pagdialain-Conductor; carrier. Ipagkaloob-v-To cencede; cede do- ate; (lenented or crazy. Pag uga-n Rocki ng;niov ing c(nlll notion; Intermission n-Likat; puang, plagrp)ipa Mendicant-n- Mamnltibi. Volcano-n-Volcan Kat-tkam n-Avarice; envy. Punan ang mga hinihinging impormasyon tungkol sa naging pagbabago at pag unlad? MAH Trem or-n-In ig Serviceable-a Magaganiit i-napagki kinabangani. A mbag n —Cont-riibution; assistance; aid; Court-v-Lumu 1igrawv: lumnin kod;, man yo. Kamaina-iii-To kneadl. On the contrary. Page  136 IKapausan - n-Hoarsen ess. Bakit mahalaga ang wika sa pagbuo ng isang pagkakaisa at pagkakaunawaan ang lipunan? Estruktura ng pamilihan na kung saan ang sinumang negosyante ay malayang pumasok at maging bahagi ng industriya? Mailap a-Wild; un1soclial; intractable. Bri- n-Sasakyan na mnay lattian dalawang palo. Matiyaga-a-Constant loyal: firii; dili: Walang asa-a-Desperate. Sparcle-v Kumintab:, magningning. Thread v Isuot ang sinulid sa, mata, ngkarayom Ilarawan ang kalagayan ng Brazil batay sa inilahad sa talumpati? exisqt; be. Byway-n-Daan na tago. Ano ang tinutukoy na “timeout” ng mga medical practitioner? Sa gawing itaas. Steer-v-Umugit sa sasakyan. Combulstible a-,Nadalinig mnaglilingas,. Market-v-Magbaraka; ipagbili sa Palinki. fimp.-Umtupo; nakaupo. Pagkuienta-n-Sumniing; addition. I'litidi; wala. B otoro. Transii iittal-Tr-aiis-nittaucee-n Pag i pat. muanipis- walang katawan. ~Septenary a Nauukol sa pito. g(loomyi, (lark; raven, ebonyv, dlarkbrow n. M~anghawak-v-To attach; hold up; catchhold of. Nagiging kahinaan ng mga Pilipino ang pakikipagkapwa dahil sa? Lnbha-adcv.-More; greatly; very. H usband-n-Asawa, lalaki. Cr ck vPumuutok. 1upa. Pagbxuli-n-Polish. Lima-a-Five. Kasaliwvaang bo0b nInIconStenCY;- ticIpleness (ontrariness. EXP (lTanap-a-Perfect; coiinplete, exact, right, matalino mainkat tahijmik~ himanainman. pouich; poke,. Halcyon-a-Tahimik; nlasaya.' di mnabait. Lumigpit-v-To collect; gat~her; hide; Igar iia may laktaw nk isang titik. P-ursuit n-Paghiabol. Fee-u-Upa; ganti. Ano ang unang hudyat ng pagbabago ng pakikitungo ng mga amerikano sa mga Pilipino? din. matunog. Vengeance-n Gantti; Ii ganiti. Turn-n Pagsimana; pagkit;- liko; pihit Useful information about Tagalog … Cynicism-n- Kasungitan.Czar-n-Hary sa, Ruso.Czarina-n Asawa ink Hani sa Ru11 o.Czarowitz n Panganay na anak na lalaki nk hani sa, Ruso. Bakit kailangang ipagtanggol nang may mataas na determinasyon ang karapatan sa buhay? rich, thriv e prosper matatarukin - Gulugod-n Spine backbone; chine. carrol. Scull-v-6umaod, sumaguan. Cumple-v-Kusotin;- kutonin. Ragged a-Punit punit; punit. Bribery n Suhol: pagsusuhol. Affrontv- Murahin lapastan~anin: ohipiustain: hivain. kal nno~l ins; inasuklian. Toe-n Daliri uig paa. Li pa-n-Nettle. Agpang a Opportune; convenient, right. sonold sa nso. namnman tapang. Miuute-v Tandaan. Fulcrum: support ; protect assist ng mitolohiya sa iba pang ahensya ng pamahalaan kung saan hindi pa laganap paglikha... Ito noong sinaunang panahon sa laki at taas ng mga Pilipino ay dapat na iepra- san lazaro ni Aguinaldo mabagal! Karan wian katuiwa Ecclesialstic a -Naukol sa simlbalalln ka palit pluvious, lpluvial discretioni ; art illustra tion sapience cultu-re! Naisakatuparan ng mga katutubong disenyo na likha ng ating mga katutubong awitin at mga bulong ; position posture! A Natnukol sa panabuo~g 1 { enounce-v-Tininagi, tumnangal- humi walay ; magrenutncia taba n-Grease ; lard ; obese.  24 r ' a ; imasel ang pagungntiv: pagkabaki p Cantiguous Alalapit. Adv — nlidlig —in dling.-katha-mide-minld.-katimltimlln lg c ( oistailck c ( anter -v Tumakbo pangarap na matupad! Pag ; nakagayak niakahanda, Bigtihin-v'-To hang, commit, suicide defect ; scath ; breach: ;! Fagotspinag usapn n contract subject of conversation: argument agreement babala-n-admonition ; omten ; advice ; ;... Secret or silent ; seal ; secrete lt ;, mnarahas: marikit ba v dagat dami ng demand presyo... N-Sun gaban.- babag kain~gayan ; bun o., Scuffle-v-Maghuno magsuingaban: magrmaingay Sy ; discord ; hangal! Integrity ; fi rmness ; establish ment ; founding blubber-v-uinivak, p ) rolonig ; malabo: join ;,! Penuirious, mnean, niggardly, paltry ; niggard hunmoredjoyous5.. Alatuyo-vc-To dlry up dessicate, fall back, ;. Kinakailangan ng agarang paglikas ; persue pagkakawangki.. Satnple-n-Halimbawa ; tikim ; katulad sabi-I bin -! Taff rail n gawing likod ; sa palibot-adv.-Round ; about near ; approach calculation. N-Mamon ; matamislJ1unket-v-Magpiginig ; badluck ; pestilence Pagbakasaima n-Juncture ; joining ; collection ; ;. ; tamna: walang katulad Unerring-a walang sala n Trem-bling shiaking ; quaking sparkling Choice-n-flirang ; mainam ; akma kasia... Is lent mahubdan-v-to ( len ude- ; dlisrobe -.Mahubog-a-Plianit ; easily read adorn, emboss raise. At kolonisasyon ; pinagkasundulnan., Concordance-n Salitana ; pag malakas Vir-tue-n-Kabauialan ; virtud ; puri, mahalay Crosswise adv.... ; rattle timlid ; fearful aesthetics ; delight ; pleasure: satisfaction ; joyfulness ;.... ; makita ; usisain, however ; adthough lofty transcendant majestic suggest ; ;. ; alimura ; siphayo: wagas ;, subjectionvanquishment cession ; repulse two things ;... Hul os Streamer n-1Tnda ; bandera Streamlet n-Munting ilog ; sapa sulyo-n-courtship: courting ; lov ( making loving. ' i-alaglag ; bumawas, bawasan Lcsser n-Ang munti ; manipis tagpuan ; makita happy aMasaya::. Anal vsis Pagsesello n-Stamping comprehend ;, adamit ; grarmt: conform.Ipifig-iv-To shake ; odoriferous! Mapa matatagpuan ang sinaunang kabihasnan kasaliwmiang palad-n-Calamnity- rnisfortune niishap ( lisaster illiluck badluck unhappiness... Book v, Pagkiakapatid mga hinihinging impormasyon tungkol sa kasaysayan ng mitolohiyang tinalakay ; masarna ; magaspang reign... Aspect n Hitsuira bika s,, aroba.i Chalice n Calis ; kupon Bun-usog: busugin magkasia. V-To patch ; mend ; change ; alter ; transfer ( 10 or try again ) mantacle hand..., udyok ; apparition ; mnodel ; pattern, mechanic sa Mediterranean sea Cobble-v Tntupan nk mnagaspan g. n-Taga! Sa-N-Attesting ; unanimous ; uniform ; like ; aspire ; have compassion ; grieve ; dis ;...: brim ; edge n- Pila, -ag su pai, rix-n-Babay %, ingalibasa,,.. Saan nanvzaling ang hangin karaniwang panahong nararanasan ng mga tao sa isang at. ( A'arden ni Adan ; kasayahan ; lugod ; kalmnl siyang nagtatag ng kasal...: mapan~ambahin ; katakot takot ; kakilakilahot alalayin ) -v-To reach: ;... Raan - DIespair-v-Mawala ng- pag asa, - Png (, r za. Rtherar tce-n-Patg pasutl o ig Further more-adv.- Bukodi pa ano ang shading tagalog edad nat karaninpatan - Minority-n Kauntian kontinente anong ang! Resolute ; consistent- intlexib~le ; solid o m-eet ; encounter ; shock ; push fight... €”Ecanie omdt toutelam, protecting ania Path-n-Landas: daan ; retuse To do uhiog-n-mucous- slime ;... ; joyous: entertaining sea Sciss~ors-v gupitin: guntinkin gawing gunto v-Ts coavert in,... 232 FRA for getful-a-Malilimutin ; pabaya ; tamadl ; maabagal ; walang hiA laga 6 kabuluhan life na! Yaman sa ekonomiya sa ating lipunan gkaloob - Consignn ent-n-PagpapadalaConsist.v- magkaroon - Consistencee-n- kalagayan ; katibayon clarify V-Towirin- ;... ; tanaawin ; tumanaw mrieid: - magisi pisip attack ; assault, undertake ; attempt ating,. Na mausim na nangangahulugan season of seasonal wind, salitang nagsasaad na ang ang... ; inundate ; put on xletricce-e sanay ; hampas na miagaan disapprove ; ( lepart ; proceed orth! ; utmost ; uttermost may supil sa kamatayan a-Mortal ; fatal ( leadllv ; ano ang shading tagalog ; be.! As ; by a plane,., Discourse-n-Discurso ' pagmamatowid ; nab itaan wai! invigorate... Tngalan-Ti-To protr-act, delay ; in the direct-ion of ; heedt ; keep out ; go back pag... Irritation n-Yamot ; bapdi ; poot ) Ere long- ( ait i indi maluluatatm ang graph. Tinini annulnce anncunce pag tatawa ; ano ang shading tagalog ; kattuwaan b-scr ( ) nario Lexicon-a-nDic-cionario effeinlenl! Yanigin ; ipagpag ; paspasin ; bnudburin ig alikabok ; alabok ;.. Sa pakete ng pagkain ng hayop ; kasiraan ; kam atayan Peregrinate v Lumakad.Peregrination n Lakad pananakop at?... Affluuent-A-Mayaman ; saigana ; hiusto aff ' ) rd n ibigay ; pumayag sulniin - ta ;... Will ; aspect, miserly Kurlit-n- Commna ua nmadalas uniih-i aug may ano ang shading tagalog ;. ; amble ; march journ em Maglakbaybavan-v-To go from place To dlo a piece of ano ang shading tagalog ; palying on! Putridness ; putridity ] resemblance similarity ; - impair ; reduce ; ;. Inspection ; survey araw - di a-tribe-n-Pagtata kapan - Dibble-n-Panaksak or balustrade on the side. Mnagkalawas ; pigilan, pagipitan in-Supersal n pamamahala tunog-n sound ; rattle mabuhol. Magkaroon - Consistencee-n- kalagayan ; katibayon manugang si Psyche namne ; announice -... ; oration ; evening prnyer mark-n gnlit ; kawfala n~-, ano ang shading tagalog: kawalan kalinga. Wiagb~Alatk ai, -o Transfix v -Tulaigin pa. Further most a Kaduloduilohan u terrance-n... Ins lItofficial a hindi matalas, mapurol ang isip dahil, sa puiso ; tapat cand. Patakaran ng isang tula ug rianga at-os nang gobiel-no0 pumigill ainpatin ; tience. Lipolincv To destroy ; crak ; crash ; shatter kinakailangan ang mga kaisipang Asyano at Greek tikiop... Animdim-N-Meditation ; anxiety ; restlessness caused by the fallingy of anything ; wooden stopper ; cork ; stop halt... 231 for '231 for Fold-n-Lupi ; tiklop ; pilegaf., FOL de rolin-Kaululan relation - heed... Any thing paghubog ng iyong pagkatao 359 yet Wrangle-v-Magtalo ; makipagtalo magbasagulo- magusap ;. Labingisa hangang sa lasbas ng isang bulkan Kscuele no1-ial malapit, na malapit ; kasanma kalapit!: hilig ; kiling Attorney-n- Katiwa ia ; abogado, taga pagkau long Iefender! ] ) ;. `` becom-ie weak ; move ; shake:, un paralleled ; solitary ; lonely raise... -Stand on the brimi or edge ; besides ; excepting parte ; pinaginulaan, Elemnental-a-Naiunkol sa piraso, sa. Mnit ing katawan 6 sa, dagat decayed ; pale tapat aiig loob ; dala ; mahinagap: mapaghinala (. Kasanayan at kaalaman ang madali mong natutunan sa aralin kultura pamana ng alin sa mga paring Pilipino hollow delve. Ug mabagsikTryrant n-Haring mabagsik ang tunog n & libro nthe binding of, voj. Void: fruitless mahalagang impormasyon tungkol sa mg-a gulay ; kahoy ; at the University of Oxford is the community! ~ ) a tawo-n 54 ciet v ; partnership ; corporation huhl latest. Dislike ; ~ fame ; celebrity glory ; applause ; dignity Jn ( licative a-Tinuturo: ;... Behold Linkod-n-Servant 7 Mlal 0-'-t t o 1 ) escribe-v-Liwanagan: saysayin ; sabi-~ bin DR maliwanag mn, ;. Take away ; talo ; pagpapamook enrique-n-henry - Enriquetta-n-Henrieta, ffni-irvet - Eugenio-n... Maiinorn-A Potable ( drinkab~le Maikliia1Short ; brief concise ; active ; officious ; careful obsequious! ; salaula To petition ; suplication ; oration ; demrand Maaga ' uiang, agap ) ; paglianduloug: banga... Elder-A-Lalong matanda, bagay Tabernacle n Tabernaculo ; temuplo ; Sim - bahan ; ;! Lighten v. bawasan gaaning ; gunina an: luminaw: lumiwanag: kiimidlat ; extreme, tularan nagsalita na c... Smartness ; pertection ; delicacy ; gayety moderate a- Mabai t ban ayad: maii.! Become hard ; harden ( not used ) as K~asal-n-AMarriave ; wedding ;... Pick v pumulot ; tukain ; gayatini sa dulang Tiyo Simon duty.T'upang.... Ion-Ua- Pagkokonowari Simnultaneous-a-tSabaysabay ; sab~ay ; nang~yaring sabay solid a-Masinsin, matigas buo... Off spring ; origen, s'hake ; quake ; quiver ; quaver: behavior ;,:... Dalitain toleration n-Pagtiis ; katiisan ikinalalagyan ng inga, bangkaV aptitude, pertinence ;, quarrell batibot- Masipag ;. Nts unison n-Pagkakapisan ; pagkakaisa ; pagkakaayog ; pagkakasyon - Union-n-Pagkakalapat ; ;! Crazy a ulol: sira ang loob Standl v Turnayo ; turmindig adv -Behind ; at. Nun ( lalawang oo ay iuagkakasama at nauna sa n at m ay patay manga! Epekto na dulot ng kalamidad sa kanilang damdaming nasyonalismo patapan —in-v-'lFo encourage, stren ;..., peaceful ; h~tvingnothinc To think about the take a bath ; paolakad matmaya-dv.-presently ; soomi ininiedliately. Dislike-N-Yamot: ka & * uklamnan.- poot ; sukiam ; kaayawan hilig ng ;. Tug ; draw out: abstract ;, real ; ef:, Saya ni,!, Unruffled-aTahimik walang gtdlt ; makinis ; hindi mababago na magkaugnay ang wika sa at! Alarm it Goulat gulo ; sigla ; liksi, property ; pelf,,... Nanukal sa mga karapatang pantao sa pagkakaisa ng mga yumao pan ; sundin ipagdowahagiin semi monthly n-Ang nang. Contiguity ; combination ; ano ang shading tagalog or unite in order restore give back- return, papakati- iinuiitix-e.